Artikel 1: Preambule
Deze verkoopvoorwaarden worden gesloten door de vennootschap DDP met een kapitaal van € 3.000, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Bordeaux onder nummer Siret 91838128600015, APE-code 4642Z hierna “DDP” genoemd en anderzijds door iedere natuurlijke of gerechtelijke persoon die een aankoop wenst te doen, hierna te noemen “de koper”. U kunt per post contact met ons opnemen op het adres: DDP 46-48 Rue Ferdinand Buisson 33130 Bègles

Artikel 2: Doel
Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is het regelen van de rechten en plichten van het bedrijf “DDP” in het kader van de verkoop van elk product dat door het bedrijf wordt verkocht. Bij ontstentenis van een contract afgesloten tussen het bedrijf “DDP” en de klant, of van algemene of specifieke aankoopvoorwaarden die uitdrukkelijk aanvaard zijn door de klant, zijn de uitgevoerde verkopen onderworpen aan de hieronder beschreven algemene verkoopvoorwaarden. Bijgevolg impliceren al onze producten en diensten geleverd door het bedrijf "DDP" de onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant van deze algemene verkoopvoorwaarden, met uitsluiting van elke catalogus, prospectus of ander reclamedocument dat slechts 'een indicatieve waarde heeft'. Het bedrijf “DDP” behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en alle elementen, producten of diensten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken.

Artikel 3: Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten
De aangeboden producten en diensten zijn de producten en diensten die voorkomen in de catalogus die is gepubliceerd op de “DDP”-websites of in andere catalogi van fabrikanten of distributeurs. Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt, afhankelijk van de beschikbaarheid van het gekozen product bij onze fabrikant of distributeur. Het bedrijf “DDP” behoudt zich het recht voor om het te vervangen door een product van vergelijkbare kwaliteit van een andere fabrikant of distributeur. De foto's in de catalogus zijn zo getrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, vooral wat de kleuren betreft.

Artikel 4: Betaling en betalingsvoorwaarden
1- Prijs De prijs van de aangeboden producten en diensten wordt uitgedrukt in euro's. De prijzen zijn inclusief BTW en het BTW-tarief dat van kracht is op de dag dat de bestelling wordt geplaatst. Elke wijziging van het wettelijke BTW-tarief wordt automatisch weerspiegeld in de prijs van producten en diensten, op de datum bepaald in het uitvoeringsbesluit. 2- Betaling De klant kan zijn bestellingen betalen met een creditcard of via een gereguleerd online betalingssysteem zoals “Paypal”. Het bedrijf “DDP” behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant te weigeren of te annuleren, met name in geval van insolventie van de klant of in geval van niet-betaling van de betreffende bestelling of een eerdere levering of een geschil met betrekking tot de bestelling betaling van een eerdere bestelling. Het bedrijf “DDP” behoudt zich het recht voor om de beschikbare betaalmethoden te beperken op basis van de waarde van de bestelling, bestemming of andere objectieve criteria.

Artikel 5: Kortingen, uitverkoop, promotiecodes
Producten en diensten worden gefactureerd tegen de prijsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling.

Artikel 9: Bestelling
De informatie die de klant bij het invoeren van de informatie met betrekking tot zijn bestelling heeft opgegeven, is bindend voor hem. Het bedrijf “DDP” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten gemaakt door de klant in de formulering van de contactgegevens van de ontvanger van de bestelling (met name afleveradres, factuuradres) en voor vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren die deze fouten kunnen veroorzaken.

Artikel 10: Levering
Levering vindt plaats door het ter beschikking stellen van de goederen aan de klant, dan wel door levering op de door de koper aangegeven plaats. Deze bezorging wordt gedaan door een particulier bezorgbedrijf. Levertijden variëren van één dag tot 4 werkdagen na bestelling van de klant. Levertijden kunnen variëren in geval van leveringsproblemen, niet op voorraad of leegstand. Bijgevolg zal elke vertraging in de levering van de producten geen aanleiding geven tot een claim van de koper tot schadevergoeding of annulering van de bestelling. Het risico van transport is voor rekening van de klant. In geval van ontbrekende of beschadigde goederen tijdens het transport moet de koper de nodige reserveringen maken bij de vervoerder. Deze reserveringen dienen eveneens binnen de vijf (5) dagen bevestigd te worden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Er worden geen klachten aanvaard als er geen reservering bij de vervoerder is gemaakt.

Artikel 12: Terugzending van goederen en herroeping

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen beschikt de Klant over een termijn van veertien dagen vanaf de ontvangst van het Product om zijn herroepingsrecht bij de Verkoper uit te oefenen, zonder opgave van redenen of het betalen van een boete, met het oog op omruiling of terugbetaling, op voorwaarde dat de Producten in hun originele verpakking en in perfecte staat worden geretourneerd binnen maximaal 14 dagen na mededeling van het herroepingsbesluit na kennisgeving aan de Verkoper van het herroepingsbesluit van de Klant.

Terugzendingen moeten gebeuren in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies, enz.) zodat ze in nieuwe staat opnieuw op de markt kunnen worden gebracht, vergezeld van de aankoopfactuur.

Beschadigde, bevuilde of onvolledige Producten worden niet geretourneerd.

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend per e-mail naar Retour@ddp.fr, in welk geval de Verkoper onmiddellijk een ontvangstbevestiging op een duurzame drager aan de Klant zal meedelen, of enige andere, ondubbelzinnige verklaring, waarin de wil tot uitdrukking wordt gebracht terugtrekken.

Indien het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde termijn wordt uitgeoefend, worden uitsluitend de prijs van het/de gekochte Product(en) en de leveringskosten terugbetaald; de retourkosten blijven voor rekening van de Klant.

De terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen vanaf de kennisgeving aan de Verkoper van het herroepingsbesluit.

Artikel 13: Overmacht
In geval van overmacht, een toevallige gebeurtenis of een externe oorzaak, met name als gevolg van brand, overstromingen, gehele of gedeeltelijke stakingen, bedrijfssluitingen, reisbelemmering, opzettelijke schade, diefstal, wijzigingen in de regelgeving, onmogelijkheid om te worden bevoorraad met grondstoffen, storingen in de energievoorziening, storingen of onderbrekingen van elektrische of telecommunicatienetwerken... “DDP” zal automatisch en zonder compensatie worden ontheven van zijn leveringsplicht en vanaf de datum waarop de gebeurtenissen zich hebben voorgedaan en verbindt zich ertoe de Klant zo snel mogelijk. In dit verband zal “DDP” de Klant zo spoedig mogelijk, met welk middel dan ook, op de hoogte stellen van de gebeurtenis van overmacht waardoor het onmogelijk wordt om aan zijn verplichtingen te voldoen. “DDP” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, tijdelijk of permanent, veroorzaakt aan het computersysteem van de Klant, noch voor verliezen of schade die met name zou kunnen ontstaan ​​als gevolg van toegang tot of navigatie op de Site. Gegevensoverdracht via internet kan tot gevolg hebben dat er fouten optreden en/of dat de site niet altijd beschikbaar is. Bijgevolg kan “DDP” niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid en onderbreking van de online dienst.

Artikel 16: Bevoegde jurisdictie
Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze Algemene Voorwaarden is onderworpen aan het Franse recht. Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel van Bordeaux.